ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 298 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สกสค. วางระบบ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ THAILAND 4.0
“เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้”

298 สกสค. วางระบบ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ THAILAND 4.0