ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 281 ประจำเดือนตุลาคม 2560

ด้วยใจรักและภักดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281 ประจำเดือนตุลาคม 2560 'ด้วยใจรักและภักดี'