ข่าว สกสค. ฉบับที่ 305 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สกสค. จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร
“พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”
พัฒนาคนเพื่อผลสัมฤิทธิ์ของงาน

305.1 “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”
305.2 “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”