การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด  มูลค่าทุนละ 5,000 บาท โดยเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผู้กพันธ์ใดๆ และไม่ต่อเนื่อง  โดยนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนให้ยื่นแบบขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 ดาวน์โหลด ประกาศและแบบขอรับทุน ที่นี่