การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบรายงานผล “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร”

G346 การประชุมเชิงปฏิบัติการ OTEP-KRS System