การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บริหาร และรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้เน้นหนักและให้ความสำคัญเรื่องกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และการหารือทำข้อตกลง MOU กับธนาคารออมสิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประเด็นลดดอกเบี้ย 0.5-1 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการประชุมดังกล่าว ได้มีพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ และคณะผู้บริหาร ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

” โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ กล่าวให้คำอวยพร แก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียบประเพณีสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการพบปะ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานเจ้าหน้าที่ ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

.G340 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร