ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

spd_20150701213054_b

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

          พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี

“ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ

(3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรในประการและนอกประจำการ จำนวนกว่า 1,000,000 คน

          ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอ่างทอง หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547
สถานที่ตั้งเดิม เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  14000
โดยปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานแห่ง เลขที่ 54/71 หมู่ 2 หมู่บ้านเปี่ยมสุขแกรนด์ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
ห่างจากที่ตั้งสำนักงานเดิม 2 กิโลเมตร

ภารกิจ

          สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้  ซึ่งมีจำนวน  8,000  คน ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
 2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
 3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
 4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ออกเป็น 3 งานคือ

 1. งานอำนวยการ
 2. งานสวัสดิการ
 3. งานสวัสดิภาพ

 

กิจกรรมสำคัญๆ

          สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้

 1. จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ให้ทราบ
 2. บริการจ่ายค่าจัดการศพ จ่ายค่าสงเคราะห์ครอบครัว มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
 3. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี
 4. ประชาสัมพันธ์จำนวนเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือนให้สมาชิกได้ทราบทุกเดือนDSC_5629 20727189_1610914458940211_1391115808_o 20676988_1609923842372606_373644343_o 20747602_1610914502273540_230835435_o 20399118_1389034281150261_1216378027_o 19830266_1577228872308770_1783525856_o 20314824_1595562363808754_894973857_o13383549_1031367156916977_239985574_o

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ

 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ 1,000 ครั้งต่อปี
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5,000 ราย คู่สมรสและบุตร 3,000 ราย
 3. บุตร บิดามารดา ฯลฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000 ราย

15146632_1156037167783308_228099883_o

ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอ่าทอง
เลขที่ 54/71 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0 3594 2749
โทรสาร 0 3594 2749
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6307 3782
14°35’31.3″N 100°26’21.8″E